Loading...

Eliminace vzniku zdroje vznícení

Popis produktu

Při rozboru reálné možnosti vzniku zdroje zápalu je třeba zohlednit následující možné zdroje:

  • Zdroje, pocházející z vnitřního prostoru filtrační jednotky
  • Zdroje, pocházející z vlastností prachu
  • Zdroje, pocházející z vnějšího prostoru (mimo filtrační jednotku)

Výhody pro zákazníka

Filtrační zařízení Herding® se slinutými filtračními lamelami, elektrickým vyrovnáním potenciálu, opatřené práškovou barvou s elektrickou průrazností pod 4kV a odpovídajícím typem filtračních lamel nepředstavuje z hlediska možnosti vzniku zápalu žádné nebezpečí.

Speciální keramický předodlučovač Herding® zamezuje vniknutí zápalného zdroje zvenčí do filtrační jednotky.

Kontinuální odsun odprašků a organizační zajištění minimálního množství odloučeného prachu ve filtrační skříni zajišťuje dostatečné opatření aby nemohlo dojít k samovznícení prachu ve výsypce nebo shromažďovacím zařízení.

Zvláštnosti

Filtrační lamely Herding® jsou vyráběny jak v antistatickém provedení tak i ve variantě, kterou nelze nabít statickou elektřinou.